Klinik Psikoloji Dergisi
www.klinikpsikolojidergisi.com
Cilt2, Sayı 2  Haziran 2018  (ISSN: , E-ISSN: 2602-4438)
Gülşen Kaynar, Nurhan Er

NO Makale Adı
1527324350 Çocukluk örselenme yaşantılarının otobiyografik anı özellikleriyle ilişkisinde otobiyografik bellek işlevlerinin aracı rolü

Bu çalışmanın temel amacı, çocukluk örselenme yaşantıları, otobiyografik bellek işlevleri ve olumlu, olumsuz çocukluk anı ayrıntıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmanın örneklemi, Ankara Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören 169 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcılara, Demografik Bilgi Formu, Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği (OBÖÖ), Otobiyografik Bellek İşlevleri Ölçeği (OBİÖ) ve Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) uygulanmıştır. Çocukluk örselenme yaşantıları, otobiyografik bellek işlevleri ve olumlu, olumsuz otobiyografik anı ayrıntıları arasındaki ilişkiler yol analiziyle; modeldeki aracı ilişkiler Bootstrapping yöntemiyle incelenmiştir. Yol analizleri ile yapılan model sonuçlarına göre, çocukluk örselenme yaşantıları otobiyografik bellek işlevlerinden geçmişle yüzleşmeyi olumlu; duygudurum düzenlemeyi ise olumsuz yönde anlamlı bir şekilde yordamıştır. Geçmişle yüzleşme, olumsuz çocukluk anı ayrıntılarını, duygudurum düzenleme ise olumlu çocukluk anı ayrıntılarını olumlu yönde anlamlı bir şekilde yordamıştır. Ek olarak, çocukluk örselenme yaşantıları ve olumlu, olumsuz çocukluk anı ayrıntıları arasında otobiyografik bellek işlevlerinden geçmişle yüzleşme ve duygudurum düzenlemenin aracı rolü olduğu görülmüştür. Bu çalışma çocukluk örselenme yaşantıları ile otobiyografik anı ayrıntıları arasındaki ilişkide otobiyografik bellek işlevlerinin önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.