Klinik Psikoloji Dergisi
www.klinikpsikolojidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Aralık 2017  (ISSN: , E-ISSN: 2602-4438)
Merve Koçak, Ayşegül Durak Batıgün

NO Makale Adı
1505125170 Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeğinin (ŞİSDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Çalışmanın amacı, Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeğinin (ŞİSDÖ) klinik olma-yan bir örneklemde geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Ölçekten alınan puanların cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenler açısından incelenmesi, çalışmanın diğer bir amacıdır. Örneklem grubu 137 kadın (%55.9) ve 108 erkek (%44.1) olmak üzere toplam 245 kişiden oluş-maktadır. Yaş aralığı 20-40, yaş ortalaması ise 28.66 (SS = 5.70) olarak belirlenmiştir. Çalışmada ŞİSDÖ’nün yanı sıra Çok Boyutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ) de kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, “Yakın İlişkilerde Şiddet” (Cronbach alfa = .88), “Genel Şiddet” (Cronbach alfa = .94) ve “Şiddet İçermeyen Suçlar” (Cronbach alfa = .76) olarak adlandı-rılan üç faktör elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, model uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermiş (χ2/sd = 4.39, CFI = .81, GFI = .81, RMR = .01, RMSEA= .08, ECVI= 4.91 < 19.63); elde edilen diğer geçerlik ve güvenirlik değerleri de uygun bulunmuştur.